Helsingborg Nämndemannaförening

Stadgar för Helsingborgs Nämndemannaförening

Antagna årsmötet 1997

§ 1 Föreningens ändamål

Helsingborgs Nämndemannaförening är en sammanslutning av nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt. Föreningens ändamål är att främja sammanhållningen mellan medlemmarna, samt arbeta med information och utbildning i frågor som rör rättsväsendet.

§ 2 Medlemskap och avgifter

Nämndemän vi Helsingborgs Tingsrätt har rätt att bli medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften erläggs årsvis och fastställs på föreningens årsmöte. Medlem som försummar att inbetala årsavgiften senast den 30 april har frånträtt sitt medlemskap i föreningen. Nämndeman som lämnar uppdraget som nämndeman och innehaft detta under minst 12 år avtackas med ett hedersdiplom och kallas till hedersmedlem i föreningen.

§ 3 Styrelse

Föreningens angelägenhethandhas av en på årsmötet vald styrelse, vilken skall bestå av sju ledamöter. Ordförande väljs för en tid av 1 år. Övriga sex ledamöter väljs för en tid av 2 år, växelvis tre och tre. Minst fem ersättare väljs för en tid av i år. Ersättarna ingår i styrelsen utan rösträtt om de inte ersätter ordinarie. Styrelsens konstituering sker omedelbart efter års-mötet enligt följande; a – vice ordförande b – sekreterare c – kassör d – studieorganisatör Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Det åligger styrelsen att främja föreningens ändamål, föra protokoll över styrelsens sammanträden och föreningens möten samt handha föreningens ekonomi. Styrelsen skall upprätta årsberättelse över föreningens verksamhet att föreläggas årsmötet för granskning och beslut.

§ 4 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning, av föreningens ekonomi och verksamhet väljs på årsmötet två revisorer. Dessa har till årsmötet angiva en berättelse över revisionsperiodens verksamhet. Även en revisorsersättare utses på årsmötet.

§ 5 Årsmötet

Föreningens årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas under första kvartalet. Personlig kallelse skall utsändas till medlemmarna minst 14 dagar före årsmötets hållande. Föredragningslista skall medfölja kallelsen.

Följande punkter skall behandlas på årsmötet;

 1. Årsmötet öppnande
 2. Val av funktionärer
  a/ ordförande för mötet
  b/ sekreterare för mötet
  c/ två protokolljusterare, tillika rösträknare
 3. Justering av röstlängden
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Behandling av styrelsens årsberättelse samt den ekonomiska berättelsen
 7. Behandling av revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande för 1 år
 10. Val av tre styrelseledamöter för 2 år
 11. Eventuella fyllnadsval
 12. Val av två revisorer samt en revisorsersättare
 13. Val av uppdrag inom förbundet
  a/ kongressombud
  b/ nominering till förbundsuppdrag
 14. Val av valberedning om tre personer samt val av sammankallande för dessa
 15. Beslut om medlemsavgift
 16. Fastställande av arvoden
 17. Av styrelsen framlagda frågor
 18. Motioner
 19. Övriga frågor
 20. Årsmötet avslutas

 

Samtliga personval sker med öppen omröstning, om ej yrkande om sluten omröstning framställs. Motioner till årsmötet skall skriftligen inges till styrelsen senast den 31 januari.

§ 6 Extra årsmöte

Föreningen håller extra årsmöte på kallelse av styrelsen, då densamma anser så erforderligt eller då skriftlig begäran därom framställts av minst en tredjedel av antalet medlemmar.

§ 7 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmötet. Beslut om stadgeändringar skall dock, för att vara giltigt, även underställas nästkommande möte med föreningens medlemmar, för att slutgiltigt vara gällande. Frågan om ändring av stadgarna, liksom förändringens innebörd, skall upptagas i kallelsen till de möten där förändringen skall beslutas. För att stadgeändringen skall biträdas krävs två tredjedels majoritet av de vid mötet närvarande medlemmarna.

§ 8 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid ordinarie årsmöte. Därvid skall beslut fattas om hur föreningarnas tillgångar skall disponeras.

Endast för administratörer